Calavera de Graciá Amat (1450)

From NAPwiki
Jump to: navigation, search


AHPB – Archivo Histórico Protocolos de Barcelona - Notariales IX, 10. Pliego de “Construccio de naus”.

Cited in: Madurell y Marimón, José María, “antiguas construcciones de naves (1316-1740)”, Hispania (1968) 108.

From: Etayo, Carlos, Naos y carabelas de los Descubrimientos y las naves de Colón. [n/c]: Industrial Gráfica Aralar, 1971, pp. 125:

1450? En nom de Deu sia. Amén. Capitols fets, concordats e avenguts entre en Graciá amat, mariner, ciutedá de Barchinona, de una part ; e en Miquel Johan e Père Vicens, mestres d’aixes, ciutedans de a dita ciutat, de part altra, sobre la construcción de una calavera, la qual los dits mestres d’aixes han a fer e hobrar per lo dit Gracia Amat, en lo ribatge de la mar de Barchilona… …ço es, lo buch, lo qual sia de XXIIII. fins en XXV. gues de roda a roda. E XVIII, palmes de uberta a cadenes. E que haia. VII. palms menys. I. quart de puntal e dues de enserrament dessota, e entaulament desobre lo peremitjas e les scohes, e III palms e mig de orla, ab cuberta, e un casseret fins al batiport de popa, arbre ab les entenes e ab la gabia boupres e cadena, arbre de mitjama, ab entenes, timo de roda e II. timones de caxa ab la timonera, III. o IV. Batiports a la dita fusta, squiff e totes altres coses necessaries de fer de mans de mestre d’aixa a la dita fusta... Testes Johanes Lobera, magister axie: Martinus Bellet, remolarius, cives, e Johanes Fogassot, scriptor Barchinone.

Personal tools