Lecture 15: The Athenian Acropolis

 

Pentakontaetia (479-431 BC)

Oath of Plateia

Tribute Quota Lists

Acropolis

Propylaea

Pinakotheke

Temple of Athena Nike

Erectheion

Erechtheus

Parthenon

Iktinos

Kallikrates

Mt. Pentelikon

entasis

diminution

Panathenaia

Phidias

Athena Parthenos

chryselephantine