Lecture 9: Orientalizing Greece

 

Magna Graecia

Naucratis

polis / poleis

temenos

Daedalic

aryballos

alabastron

olpe

hoplite

plastic vase

'petrification'

pteron

peripteral

Temple of Poseidon at Isthmia

Temple of Apollo at Thermon