Lecture 17: Pompeii

 

Johann Winckelmann

The Grand Tour

Neoclassicism

Josiah Wedgwood

Giuseppe Fiorelli

Eumachia

fulling

odeon

pistrinum

thermopolium